Среда, 17.07.2019, 00:33
Приветствую Вас, Къонакъ
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Общение » Любая тема » Махтаугъа тыйыншлы. (Гыпы айран)
Махтаугъа тыйыншлы.
МуссаулуДата: Понедельник, 31.01.2011, 19:59 | Сообщение # 1
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
« АЙРАН»

Онтогъузунчу емюрню ортасында, Кавказда сютден этилген ичерге джараулу сейир зат барды деб Эресейде хапарла джюрюб башлагъандыла.Хапарлагъа кере,аны иги татыуу болгъаны, кеф бергени, кеб ауруудан да сау этгени белгили бола башлагъанды. Бусагъатда аны бютеу дуниягъа белгили аты кефирди. Къарачайда анга гыпы айран дейдиле.
Алгъаракъда Эресейчиле Кавказда къазауат этген сагъатда, ол айранны татыууна, мыстылыгъына уллу багъа бергендиле.Кавказда болгъан белгили поэтле Пушкин бла Лермонтов да айранны не сютден этилген аракъыгъа, не Европада белгили кумысха не орусда джюрюген простоквашагъа /ачыгъан сютге/ ушамагъанын,аламат сууусун болгъанын чертгендиле.
Кефирни микрофлорасы байды.Аны бла да къалмай Б группа витаминле бла фолиевый кислотасы да барды.Аны ючюн гыпы айранны адамны саулугъун, чархын кючлю этиуде магъанасы уллуду.Хар кече сайын андан бир аякъны ичиб джатсанг, саулугъунг деменгили болллугъуна ишек джокъду.
Эресейде айран излеб кеб кюрешгендиле.Алая аны тахсасын ачыкълаялмагъандыла. Аны билирге не алтын, не къоркъутуу,не махтау да болушмагъанды таулу гиназладан аны тахсасын билирге. Айтыулагъа кере бу аламат гыпы айранны этилгени къарачайлылагъа уллу Аллахдан келегенди.Саргъылдым тегерек бюртюкчюклеге «Файхамбарны тюйю» неда «Мухаммат файхамбарны/Аллахны саламы анга болсун/ мюрзеую» дегендиле.Аны урлукъларын Мухаммат файхамбар /Аллахны саламы анга болсун /кесини таягъыны баш джанында келтиргенди.Ол юретгенди таулуланы гыпы айранны этерге.Аны ючюн къарачайлыла деменгили саулукълары бла терен къартлыкъгъа джашагъандыла.Айранны къалай этилгенин башха миллетледен терен джашырыб тургъандыла.Ол заманлада алай саналгъанды :гыпы айранны къалай этилгенин башхала билсе Уллу Аллах чамланныкъды эмда уютулгъан айран да къурурукъду аны бла бирге саулай халкъ къорарыкъды.
Бюгюнлюкде гыпы айранны хар бири да сатыб алыб ичерге боллукъду. Къарачайдан джайылгъанын билемидиле экен ансы адамла?
Бусагъатда кезге кергюзген къыйынды,алай озгъан емюрню ал сюреминде ол айранны тегерегинде уллу даур болгъанды:къыз урланыб,ызындан атла бла сюррюлюб, къарачай джигитини орус къызгъа уллу сюймеклиги болушханды саулай Эресейге кефирини белгили этерге.
Ол хапар а былай башланады. Джыйырманчы емюрню аллында Эресейни медицина джамагъатыны тезюмю бошалады. Не джаны бла да гыпы айранны къалай этилгенини тахсасын билирге рецептин алыргъа керек болгъанын чертедиле.
Врачланы Бютеуроссия обществолары ол заманда белгили Москвада сют фирманы иеси Бландов джолдашха тилек бла баргъандыла.Ол тилек кефирниМосквада этиб чыгъарыргъа болгъанды.Бландов бек ариу ангылагъанды ол ишни этген бек а къыйын ,таб этилмезлик болгъанын.Алай а ол этилсе аны фирмасыны уллу сыйы боллугъун бек ариу ангылагъанды.Ол джумушну кимге буюрургъа билмейБландов уллу сагъыш этгенди.

Добавлено (31.01.2011, 19:56)
---------------------------------------------
Кавказгъа « тахсагъа» сют мюлкню школасын джетишимли бошагъан, уллу билими болгъан,джыйырма джыл болгъан Ирина Сахарованы джиберирге оноу этгенди.Сахарованы рецепти бла этилген джау ючюн Парижде кермючде Бландов алтын медал бла саугъаланнганды.
Етгюр къыз, ол сагъатда уллу сют продукция бла кюрешген къарачай бий Байчораланы Бекмырзагъа джибериледи. Сахарова Иринаны биргесине Бландовну Нарсанада бышлакъ этиучю заводларыны къуллукъчусу Васильев да барады. Алагъа гыпы айранны тахсасын билирге керек болады. Байчора улу Кавказда джюрютюлген къонакъбайлыкъны этеди.Бири-бири ызындан тойла, алгъышла, джырла тохтаусуз талай кюнню барадыла. Аллай къонакъбайлыкъда экиси да бир айны турадыла. Алайда Сахарова Иринаны ариулугъун Бекмырза келю бла джаратады. Алай болса да гыпы айранны къалай этилгенинден бир сез да айтмайды.
Сахарова бла Васильев кеб эллеге айланыб таулуладан гыпы айранны урлугъун алыргъа кюрешгендиле.Джукъ табалмазлыкъларын ангылаб, экиси да ызларына Нарсанагъа тебрейдиле.Ала узакъ да кетмегенлей, беш атлы джетиб, аланы бири ариу къызны сермеб алыб, ат беилине атыб,таула таба айланыб кезден ташаяды. Къыз бир замандан танымагъан бир юйде эс джыяды. Алайгъа бир белек замандан Байчораланы Бекмырза да келеди. Ирина Бекмырзаны алайда керлюкме акъылы да болмагъанды. Ол кезюуде Васильев Нарсанагъа джетиб, жандармериягъа тарыгъыу этеди.

Добавлено (31.01.2011, 19:58)
---------------------------------------------
Къарачай бий таулу адетлери ючюн кечмеклик тилеб, къызгъа кесини сюймеклигин айтады.Алай а къызгъа аны сюймеклиги керек тюл эди.Анга гыпы айранны рецепти керек эди.Алайда Васильев бла бирге жандармала да келиб къызны бош этедиле.Алай болса да Бландовну фирмасыны адамлары аны къоймай,аланы ишчилерин урлагъаны ючюн бийге къатылыкъ этедиле.Иш сюдге дери джетеди. Сюдюлеге бек ауур иш тюшеди, нек дегенде ала къайда болса да бирге сюд этмейдиле.Аланы алларында буруннгу тау аристократияны келечиси, айтылыб тургъан бий сиреледи.
Сюдю, сыйы уллу болгъан таулу бла ишни тереннге кетмезин излеб, Иринагъа Бекмырза бла джарашса тыйыншлы кергени билдиреди. Таулу бий аны ариулугъуна кезю къараб урлатханы ючюн кечерин излейди.Алай а Сахарова Ирина гыпы айранны урлугъундан 10 фунт берсе кечерикме деб, кесиникин тутады.Ол сагъатда башха мадар болмай Байчора улу анга разылыгъын билдиреди. Экинчи кюнюнде Бекмырза Сахаровагъа гыпы айранны урлугъун да талай ариу гюлле да иеди. Андан сора да сау айны ариу тиширыу кесича ариу гюллени алыб тургъанды Бекмырзадан саугъагъа. Ол кезюуде Сахарова гыпы айранны къалай этилгенин тинтиб кюрешгенди. Бир белек замандан Ирина этген кефир шышала Боткин атлы больницагъа бериледиле.Кесек кечирек а кефирни тюкенледе эркин сатыб алыргъа болгъанды. Кесини ишин билген ариу тиширыуну усталыгъы бла , ангъа къарачай бийни сюймеклиги болушхандыла гыпы айранны саулай дуниягъа белгили этерге.
Бу керти хапарны юсюнден эресейни талай журналисти да джазгъандыла.Аланы арасында Владимир Валентинов да «Знак судьбы» деген журналны2002-чи джыл чыкъгъан тогъузунчу номеринде «Необыкновенный дар Бекмурзы» деб статья басмалагъанды. Аллында айтханыбызча ол сюймекликни тарихин бюгюнлюкде хар бирине да белгили « Домик в деревне» деген кефирни къагъыт тышында окъургъа боллукъду.
Ол хапарны 80-чы джылланы ортасында кеси Сахарова Ирина кеси да айтханды бизни джердешибизге, ол кезюуде Москвада болуб иш этиб Сахаровагъа тюбеген, Къарачай районну билим бериу управлениясыны методисти Биджиланы Солтаннга. Ол хапарында Нарсанадан узакъ болмай Къорсунка къошда Къарачай бий Байчораланы Бекмырзада къонакъда болгъаныны юсюнден толу хапар айтханды.

Добавлено (31.01.2011, 19:59)
---------------------------------------------
Текеланы Алимуратны къолунда сакъланады бюгюнлюкде Сахарованы къарачай джашха разылыгъын билдириб джазгъан письмосу.
Алимурат айтханлай, кефирни юсюнден чыкъгъан хапарлада тюрлю-тюрлю сез джюрюй башлагъанды. Байчораланы Бекмырзагъа. бирлери гюрджю,бирлери тегей бий дегендиле. Ол етюрюк сезле Бекмырзаны джууукъ адамларыны тезюмлерин бузгъандыла. Аланы бири, Эресейни махтаулу врачы, медицина илмуланы доктору,профессор, академик Текеланы Абюсюбню джашы Алимуратды. Бекмырза Алимуратны къарт анасыны атасыды. Теке улу айтхандан, къарачайны айраны бир кесекден кесине къаллыкъ тюлдю.
Хар халкъны кесини миллет ханты енгеси барды.Сез ючюн, Тегей пирогланы, орус хамамны, черкес либжаны бек ариу билебиз.Ол себебден, бизни да миллетибизни байлыгъы сакъланыргъа керекди.
Бизни миллетни сютден этилген затлары, саулукъгъа джарагъаны саулай дуниягъа белгилиди десек да джангыллыкъ тюлбюз. Белгили гыпы айранны / кефирни/ эмда тюз айранны къарачайлыла емюрледен бери хайырландырыб келедиле.
Текеланы Алимурат 2000-чи джыл октябрны 14-де Эресейни патентле бла товар белгилени агенствосуна, айранны этилгенине патент алыргъа къагъыт хазырлаб береди. Алай а, ол агентсво патент берирге унамайды.Аны чуруму уа, 1997-чи джыл 27-чи январда, кефир бла айраннга патентни Федосеев деб биреу алгъанды.Ол патентге уа ие Австриядан «Ест-Вест» деген корпорация ие болады.
Юч кюнню Алимурат ала этген айранны технологиясын тинтиб, къараб, терсликле табханды. Андан сора Эресейни патентле бла товар белгилени агенствосу,ол халатланы тюзге санаб, Австрия фирмадан патентни сыйырыб алады.Джетинчи декабрда 2001- чи джыл Теке улу,айранны этилгенине, юч патент алыргъа къагъыт береди.Бир джылдан а ол юч патентге да ие болады.
Текеланы Алимурат чертгенден, этилген ишни миллет-патриотлукъ магъанасы барды. Нек дегенде ол бары да миллетибизни байлыгъыды. Ол байлыкъны уа сакъларгъа кебейтирге тыйыншлыды.
Ай медет, бусагъатда кефирни этген технологияланы къарыусузлугъу бла, гыпы айранны балхамлыгъын толу сакълаялмайдыла. Алай болса да профессор Теке улу гыпы айранны хайырлыгъын сакъларгъа, аслам этерге юреннгенди.
Медицина джаны бла алыб къарасакъ,- дейди Алимурат, кефир, къаны аз болгъан, ашхыны ауругъан дагъыда башха ауруулары болгъан адамлагъа джарайды.
Айранны адамны чархына хайыры уллу болгъанын абадан телюле кимден да иги биледиле.
Эсигизге салсакъ, Текеланы Алимурат, Шимал Кавказны тарихинде 2003-чю джыл « адам улуну ауруу» деген илму иши ючюн , биринчи болуб,Дунияны эм сыйлы саугъасын,ООН-ну премиясы бла алтын медалын алгъанды. Алимуратны илму ишлери биринчи болуб Чернобыльда атом станция атылгъандан сора да хайырландырылгъандыла.
Теке улуну ол биринчи саугъасы тюлдю, 2001-чи джыл «халкъла арасы лагъымчы» деген сыйлы атха эмда алтын медалгъа ие болгъанды.
Эм биринчи ол сыйлы саугъаны ООН-ну баш секретары Бутрос Галли алгъанды.Эресейде биринчи болуб ол атны джюрютген Москваны алгъыннгы башчысы Юрий Лужковду.
Прфессор Теке улу бюгюнлюкде да гыпы айран бла байламлы илму тинтиу ишлерин бардырады. Ол энтда кеб ауруулагъа джарарын чертеди…
Татымлы хантлары, терен тин байлыгъы, узун тарихи фахмулу адамлары болгъан Къарачай мындан ары да чакъсын джашнасын.

 
smileДата: Понедельник, 31.01.2011, 20:07 | Сообщение # 2
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
Муссаулу, не кеп жаздынг)) бир бош заманда ох деп окъурма))

Нашла выход из Интернета!!!
 
МуссаулуДата: Понедельник, 31.01.2011, 20:14 | Сообщение # 3
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
smile, Аллахдан къуан!
 
smileДата: Понедельник, 31.01.2011, 20:17 | Сообщение # 4
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
Муссаулу, сау, барыбызда къууанайыкъ) shy

Нашла выход из Интернета!!!
 
ElouДата: Понедельник, 31.01.2011, 21:52 | Сообщение # 5
Джетинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 177
Репутация: 6
Статус: Offline
Айранны юсюнден аллай толу хапар билмеем, сауболугъуз.
 
МуссаулуДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:18 | Сообщение # 6
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
Аллах разы болсун.Сен да сау бол окъуоъанынга. Elou,
 
smileДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:43 | Сообщение # 7
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
ну Текеланы Алимурат молодец, что взял дело в свои руки))) сейчас можно запатентовать все что угодно)) хычинлагъа бир патент алайм деп турама))) иги бизнес боллукъ болурму wacko
Недавно я передачу смотрела по второму каналу про этот чудесный напиток и его свойства. Огого сколько хвалили его, в частности отмечалось, что помогает утром после бурной пьянки :D, улучшает микрофлору кишечника и с помощью него можно похудеть. только у нас вроде не принято разбавлять водой, а там "айран" состоял на 2/3 из воды.


Нашла выход из Интернета!!!
 
sarinstudioДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:57 | Сообщение # 8
Тамада
Группа: Администраторы
Сообщений: 486
Репутация: 108
Статус: Offline
smile, у нас принято разбавлять нарзаном и кайфовать biggrin
 
smileДата: Понедельник, 31.01.2011, 23:07 | Сообщение # 9
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
sarinstudio, biggrin очень интересно, и какой вкус получается у "газированного айрана"?)) Насчет разбавлять обыной водой я слышала от дедушки, но просто там в передаче разбавляли молоко (1/3 молоко, 2/3 вода) и уже из этого делали айран. а у нас разбавляют уже готовый айран.

Нашла выход из Интернета!!!
 
sarinstudioДата: Понедельник, 31.01.2011, 23:13 | Сообщение # 10
Тамада
Группа: Администраторы
Сообщений: 486
Репутация: 108
Статус: Offline
Quote (smile)
очень интересно, и какой вкус получается у "газированного айрана"?))

Супер! будешь как нибудь у нас в Карачае зайди в кафе "Берекет" и скажи чтобы тебе сделали суусаб с нарзаном, ммммм up
 
smileДата: Понедельник, 31.01.2011, 23:18 | Сообщение # 11
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
biggrin я не рискну в чужом городе эксперементировать))) юйде этип керюрме бир бек суусап болгъанда

Нашла выход из Интернета!!!
 
МуссаулуДата: Вторник, 01.02.2011, 08:34 | Сообщение # 12
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
Суу бла къатышдырсанг ол айран болмайды ол суусап болады.Айран бла гыпы айран экиси башхадыла.

Добавлено (01.02.2011, 08:34)
---------------------------------------------
Алимурат а кеси хурджунундан телеб турады пптентге ачханы.Анга уа кефирни чыгъаргъан предприятияла процентин телерге керекдиле.Тыш къраллада алайды. Алимуратны кесини джумушакълыгъыды аны барын да этдирген.

 
smileДата: Вторник, 01.02.2011, 13:33 | Сообщение # 13
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
Муссаулу, недеди да башхалыгъы айранны бла гыпы айранны? Эмда къайсын патентовать этгенди Алимурат? Да нек телейди ол ачха? Сюдге берип бир керсюн.

Нашла выход из Интернета!!!
 
МуссаулуДата: Вторник, 01.02.2011, 17:40 | Сообщение # 14
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
smile, Гыпы айранны урлукъларын кергенесенг ангыларыкъса.Айранны уютхан къорлукъду.Гыпы айранны къорлугъу уа къараууз бюртюкчюкледиле. Узакъ нек бараса кефирни да ич айранны да ич татыулары башхады. Алимурат гыпы айранны этгенди патентовать. Кефирни ал юч харифи айтыб турады кеф деб(кеф берген-орусча айтсакъ тонус) анга да Сахарованы атындан ал эки харифин къошсанг кефир болду да къалды.Сюдню юсюнден айтсакъ а мен аны кесине ушакъ этген сагъатыбызда айтхан эдим ол мадарны.Алай а ол унамагъан эди.Энди бусагъатда къаллай оноу этгенин билмейме.Андан бери да бир джыл кетди.
 
smileДата: Вторник, 01.02.2011, 18:14 | Сообщение # 15
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
Quote (Муссаулу)
Гыпы айранны урлукъларын кергенесенг ангыларыкъса

кермегенме да андан болур ангыламай тургъаным.


Нашла выход из Интернета!!!
 
МуссаулуДата: Вторник, 01.02.2011, 19:45 | Сообщение # 16
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
smile, Да сора мен сенге джукъ бла болушаллыкъ тюлме. Къартларыгъызгъа сор ала биледиле.
 
smileДата: Вторник, 01.02.2011, 20:08 | Сообщение # 17
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
Муссаулу, къартларыбыз билген зат болса эшитирик болурем. Алай а соруп керюрме

Нашла выход из Интернета!!!
 
МуссаулуДата: Вторник, 01.02.2011, 20:43 | Сообщение # 18
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
АРАБЫЗДА БЕЛГИЛИ АДАМЛА.

Джашауда адам улугъа эм керекли зат – саулукъду. Аурумагъан, кеси сынамагъан адам аны билмейди. Биз а бюгюн хапар айтыргъа излеген уста хирург, профессор Чаушланы Назбиини джашы Исрафилди. Ол 1951джыл Къыргъызияда туугъанды. Атасы Назбии юй бийчеси бла бирге юч сабиини есдюрюб алагъа баш билим да бергендиле. Исрафиль Азиядан кесини туугъан джуртуна къайтхандан сора, Къардоникде школну айырмагъа бошайды, андан сора Нальчикде университетни , Ставропольда ординатураны, Москвада аспирантура бла докторантураны окъуун таусады.
Джюреги сюйген анга толусу бла бериледи. 1987 джылдан 1992- чи джылгъа дери Москвада халкъла арасы хирургияны аралыгъы Совет Союзну медицина илму Академиясында ишлейди. 1992 джылдан - 1995-чи джылгъа дери Москвада университетде профессор Исрафиль студентлеге билим береди. Артда туугъан джуртуна къайтыб Зеленчук район больница да къуллугъун бет джарыкълы баджарыб башлайды.1995 джылдан 1998 джылгъа дери уа республиканы баш хирургу, андан сора парламентде саулукъ багъыууну комитетини председатели, 2000-чи джыл республиканы саулукъ сакълаууну министри болуб ишлегенди. Бюгюн кюнде уа Къарачай-Черкес Технология Академияны медицина институтуну директоруду.
Медицина илмуланы доктору Чаушланы Назбиини джашы Исрафилни кючю бла Къарачай –Черкес Технология Академияда медицина институт ачылгъанлы алай кеб болмайды. Анда къуру республиканы ичинде джашагъан миллетлени келечилери болуб къалмай башха джерледен да келиб башлагъандыла. Студентле иги окъуйдула, республиканы ичинде болгъан больницалагъа барыб практикаларын бардырадыла. Исрафиль ол джуаблы къуллукъну да бет джарыкълы баджарады, кеси да анда хирургиядан окъутады.
Исрафильни юйдегисине керти да медицинагъа берилген юйдеги дерге боллукъду, не ючюн десенг юй бийчеси Тамара косметологду, уллу къызы Саният медицина илмуланы доктору, ортанчы къызы Аминат – Москвада медицина илму академияны генетика аралыгъында ишлеб уллу джетишимлеге джетгенди.
Исрафильни сыйы биргесинде ишлегенлени арасында да бек уллуду.
Аны терен билимин, уста, чемер къолларын, тыш къралла да биледиле. Кесибизни республикада докторла уа аны тенгча да сыйын кередиле.
Адамны юсюне, къолуна бычакъны алыб сюелген хирург кеб затны юсюнден сагъыш эте болур. Джангыз бир затдан джангылмай, этни этге джалгъаб, тамырны тамыргъа тигиб 5-6 сагъатны аякъ юсюнде сирелиб адамны джанын сау къалдыргъан бла биргелей ол сакъат болмай адамла бла тенгликде джашарча мадарланы этген адам керти да махтаугъа, сыйгъа да тыйыншлыды Ауругъан адамны сау этер ючюн джанын, къанын да аямай кюрешген адамла Исрафильча болурла. Алагъа ким да кесини джашауун ышаныб, саулугъуна себеблик излеб келедиле. Исрафилни джюрегини теренинде хар кимге да ашхылыкъ, игилик сакъланады. Кеб адамлагъа саулукъларын къайтаргъанды. Аны бла кесини атын болмай халкъыбызны атын тыш къраллада да махтау бла айтдыргъанды ,иги бла айтдыргъанды.Кеб адамны саулукълу этген адамыбыз Исрафиль не тюрлю махтаугъа сыйгъа да тыйыншлыды. Аллай адамгъа уа кеб алгъышла бла тилекле этедиле адамла, ол алгъышла толусу бла толсунла.

 
smileДата: Вторник, 01.02.2011, 23:06 | Сообщение # 19
Сарин Студио
Группа: Пользователи
Сообщений: 784
Репутация: 28
Статус: Offline
Муссаулу, кечкинлик, бир соруум барды. Кесингми жазаса бу стаьяланы, огъесе газетден неденми алгъанса?
Quote (Муссаулу)
ол алгъышла толусу бла толсунла
амин Аллах


Нашла выход из Интернета!!!
 
МуссаулуДата: Вторник, 01.02.2011, 23:24 | Сообщение # 20
Сегизинчи класс
Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Репутация: 12
Статус: Offline
къауумларын кесим джазама къауумланы орусдан кечюрген кибик этеме.
 
Форум » Общение » Любая тема » Махтаугъа тыйыншлы. (Гыпы айран)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: